­

Algemene voorwaarden

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maas-Jacobs Kunststof Kozijnen B.V. (KVK20046108), gevestigd aan De Ambachten 31, 4881 XZ te Zundert.

Algemene Voorwaarden Maas-Jacobs Kunststof Kozijnen.

Toepasselijkheid:

1a Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het ten verkoop aanbieden, het verkopen en leveren van al onze producten; bedingen, waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht indien en voor zover zij door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd en gelden alleen voor de overeenkomst, waarbij zij zijn gemaakt.

1b Een door ons gedane verwijzing naar de toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden, wordt geacht steeds te zijn gedaan onder uitdrukkelijke verwerping van een eventuele eerdere, door onze afnemer, gedane verwijzing;
Op de overeenkomst zijn dan vervolgens onze algemene voorwaarden, met uitsluiting van die van onze afnemer, van toepassing, tenzij onze afnemer onverwijld na het tot stand komen van de overeenkomst deze voorwaarden verwerpt.

1c Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van ons akkoord gaat. Wij behouden ons het recht de leverings- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. De algemene voorwaarde gelden op de dag van het sluiten van de koopovereenkomst.

 

Het aanbod:

2 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als wij gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet.

4 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Offertes: 

5 Al onze aanbiedingen worden vrijblijvend gedaan, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Wij zijn pas gebonden nadat U  de opdracht heeft  aanvaard.

6 Wij behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht toeleveranciers te kiezen.

7 Wij behouden ons het recht voor om, indien nodig, naar eigen inzicht detailleringen, maatvoeringen en/of wijzigingen uit te voeren aan de te leveren materialen.

8 Voor adviezen of instructies, hoe ook genaamd in verband met het gebruik, de bewerking, verwerking of bewaring van onze producten zijn wij niet aansprakelijk behoudens opzet of grove schuld van ons of een hulppersoon onzerzijds.

9 Wij zijn niet verantwoordelijk voor het aanvragen van eventuele vergunningen en subsidies.

 

De overeenkomst:

10 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

11.De afnemer heeft een aanbod langs de elektronische weg aanvaard. Hiervoor treffen wij passende technische – en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen wij voor een veilige web-omgeving.

12 Wij zullen uiterlijk bij levering van het product, aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a het bezoekadres van onze vestiging waar de afnemer met klachten terecht kan;

b de informatie over garanties na aankoop;

c de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

 

Betaling:

13a Betaling dient ten allen tijde vooraf tijdens de webbestelling te worden voldaan.

b U koopt een maatwerkproduct, en daarbij heeft u geen herroepingsrecht. Na betaling is er geen teruggave mogelijk.

 

Overmacht:

14a In geval van overmacht kunnen wij ons ontslagen achten van onze contractuele verplichtingen jegens de afnemer.

b In de huidige marktsituatie doen wij er alles aan om de dienstverlening zo goed als mogelijk door te laten gaan. Mochten toeleveranciers van ons als gevolg van deze situatie of grondstoffen tekort niet of niet tijdig kunnen leveren, waardoor onze leveringen worden vertraagd of uitgesteld, dan is dat overmacht voor ons en kunnen wij als Maas-Jacobs hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.

c Van overmacht aan onze zijde is sprake, indien wij na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd worden aan onze verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen, ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defect aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in ons bedrijf als bij derden, van wie wij de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van ons ontstaan.

 

Levering:

15 Wij zullen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de overeengekomen leveringstermijn.

16 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering en montage van de verkochte goederen langs een verharde weg bij het werk, waarvoor de goederen nodig zijn. Vanaf het moment van het lossen/ monteren zijn de goederen voor risico van de afnemer.

Indien wordt overeengekomen, dat de levering van de goederen geschiedt in ons bedrijf, zijn de goederen voor risico van de afnemer vanaf het moment dat wij de goederen ten behoeve van de afnemer hebben afgezonderd.

 

Reclames:

17 Geringe in de handel toelaatbaar geachte afwijkingen betreffende kwaliteit, kleur, gewicht e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren.

 

Garantie:

18 Inzethorren 2 jaar op systeem (vanaf levering) – 1 jaar op gaas.

 

Aansprakelijkheid: 

19a Wij sluiten uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid uit welken hoofde dan ook uit, zowel ten opzichte van onze afnemers als ten opzichte van derden, voor welke schade dan ook, onverminderd de toepasselijkheid van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek omtrent de productenaansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld onzerzijds;
wij staan er niet voor in dat de goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de afnemer deze wil bestemmen, zelfs niet indien dit doel aan ons kenbaar is gemaakt.

b In geval van niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede levering door welke oorzaak ook, is aan onze verplichting tot vergoeding van de schade volledig voldaan door alsnog levering binnen een redelijke termijn van hetgeen door de afnemer is gekocht. Voor het geval levering onzerzijds niet meer tot de mogelijkheden behoort, is aan ons de verplichting tot  terugbetaling  van de aanschafkosten van het product.

c Wij zijn niet aansprakelijk voor eventueel gering kleurverschil in verschillende materialen met een gelijk RAL nummer.

d Wij zijn niet aansprakelijk voor schade binnen of buitenshuis welke kan ontstaan tijdens de uit te voeren werkzaamheden als gevolg van de door klant niet goed vrijgemaakte/afgedekte werkplekken.

e Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door slechte weersomstandigheden.

f Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet volgens planning verlopen van de werkzaamheden door externe omstandigheden.

 

Geschillen:

20 Alle verbintenissen en overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook in geval van levering aan c.q. in het buitenland, en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen van partijen in de ruimste zin des woords, worden beheerst door het Nederlands recht.

Alle geschillen uit deze overeenkomst voortvloeiende of daarmee verband houdende, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht voor de bevoegde Rechter van de plaats van onze vestiging, tenzij wij de voorkeur geven aan een andere bevoegde Rechter.

 

Privacy wetgeving:

21 In verband met de uitvoering van de opdracht, geeft de Verkrijger toestemming aan de Ondernemer, de persoonsgegevens

(zoals naam, adres, woonplaats en telefoonnummer(s)) van de Verkrijger zo nodig ter beschikking stelt aan de onderaannemers, leveranciers en derden welke in het kader van de realisatie van de woning door Ondernemer zullen worden ingeschakeld. Een en ander met in achtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De meest recente versie van de privacyverklaring is te vinden op de website www.maasjacobs.nl